Algemene Voorwaarden

Versie Mei 2022

 

OutKept B.V.

BTW: BE0769443788

28 Boekendries, 9660 Brakel, Belgium

info@outkept.com

 

Inhoudstafel:

 1. Toepasselijkheid
 2. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
 3. Prijzen en facturering
 4. Betaling
 5. Gebruiksrecht programmatuur
 6. Geheimhouding en privacy
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Non-wervingsbeding
 9. Termijnen, ontbinding en beëindiging
 10. Overmacht
 11. Aansprakelijkheid
 12. Geschillen en toepasselijk recht

 

1.         Toepasselijkheid

1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding of offerte, voor te leveren diensten van welke aard dan ook, en elke Overeenkomst die betrekking heeft op te leveren diensten van welke aard dan ook door OutKept B.V., btw-nummer BE0769443788, gevestigd te 28 Boekendries, 9660 Brakel, Belgium, verder te noemen “de Dienstverlener”, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2    In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

 • De Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die bij of via de Dienstverlener diensten bestelt en/of koopt.
 • De Dienstverlener: De ondernemer waar een Overeenkomst mee is gesloten, i.e. OutKept B.V.
 • Overeenkomst(en): de tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener gesloten Overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Deze kunnen de vorm aannemen van een ondertekende offerte of contract, eventueel met bijlagen, die de Opdracht omschrijft en dienst doet als overeenkomst in combinatie met de Algemene Voorwaarden.
 • Programmatuur: Door de Dienstverlener geconfigureerde software, in de vorm van het OutKept platform, met bijbehorende documentatie.
 • De Opdracht: De dienst en alle daarmee samenhangende werkzaamheden en producten, die het voorwerp vormen van een Overeenkomst.
 • De Partijen: De Opdrachtgever en de Dienstverlener gezamenlijk.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien de Partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te mogen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat de wijzigingen op zijn website worden gepubliceerd. Wijzigingen zullen in dat geval van toepassing zijn op diensten (opdrachten) die na de wijziging worden besteld.

2.         Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

2.1    Alle aanbiedingen, i.e. offertes door de Dienstverlener in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Door schriftelijke of elektronische (order)bevestiging van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld ondertekening van een aangeboden offerte, of door feitelijke uitvoering door de Dienstverlener komt een Overeenkomst tot stand. Indien het aanbod langs elektronische weg door de Dienstverlener is gedaan en door de Opdrachtgever is aanvaard, bevestigt de Dienstverlener langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de Overeenkomst tot stand is gekomen. Levering van diensten door de Dienstverlener met instemming van de Opdrachtgever geldt als aanvaarding door de Opdrachtgever van de Overeenkomst met bijlagen.

2.2    De verrichte diensten gelden als geaccepteerd als niet binnen 15 werkdagen na oplevering tegenbericht is ontvangen en eventuele tekorten of gebreken van de verrichte diensten schriftelijk of elektronisch aan de Dienstverlener zijn gemeld. Indien een melding binnen de bedoelde termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, dan geldt de termijn vanaf het moment dat het tekort of gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn.

2.3    Bij de verkoop van diensten of goederen kan een vooruitbetaling worden bedongen. Deze bedraagt standaard het bedrag overeenkomstig met 3 maanden dienstverlening, of de bedongen prijs per kwartaal, alsook eventuele kosten verbonden aan de onboarding, i.e. het opzetten en opstarten van de uitvoering van de Opdracht. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

2.4    Al de Dienstverlener zijn aanbiedingen, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Dienstverlener. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met de Dienstverlener overeengekomen te worden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, die conflicteren met de algemene voorwaarden van de Dienstverlener, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door de Dienstverlener anders schriftelijk is bevestigd.

2.5    Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Dienstverlener ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.

2.6    De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de programmatuur en van de door de Dienstverlener te verlenen diensten. De Opdrachtgever zal de door de Dienstverlener ter beschikking gestelde programmatuur uitsluitend aanwenden voor de doeleinden waarvoor deze door de Dienstverlener zijn bestemd. In geval van twijfel over de aanwending zal de Opdrachtgever met de Dienstverlener in overleg treden teneinde hierover duidelijkheid te verkrijgen.

2.7    De Opdrachtgever dient de Dienstverlener alle redelijkerwijze gewenste informatie, faciliteiten en medewerking te verschaffen. Indien aan deze verplichting niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, kan de planning van uitvoering worden herzien, zonder dat dit leidt tot enige wijziging in de betalingsverplichting(en) van de Opdrachtgever. Gegevens en ander materiaal dient te worden aangeleverd in de door de Dienstverlener aangegeven vorm en binnen de onderling vastgestelde redelijke termijnen.

2.8    De Dienstverlener is bevoegd om indien hij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan de Dienstverlener verstrekte opdracht, bij uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

2.9    De uitvoeringstermijnen die door de Dienstverlener worden aangegeven, zijn slechts indicatief en verbinden de dienstverlener niet. Een vertraging in de uitvoering van de Opdracht kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de Opdrachtgever.

3.         Prijzen en facturering

3.1    Voor de betalingen zal de Dienstverlener aan de Opdrachtgever een factuur sturen. Deze factuur zal voldoen aan de Belgische wettelijke standaarden.

3.2    Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief onkosten gemaakt door de Dienstverlener, en exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.3    In geval van tussentijdse verhoging van kostprijsfactoren is de Dienstverlener gerechtigd om de prijzen overeenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften en na het inlichten van de Opdrachtgever ten minste 3 maanden voor het toepassen van de nieuwe prijzen. Indien de Opdrachtgever zich niet akkoord verklaart met de nieuwe prijzen laat deze termijn de Opdrachtgever toe om de samenwerking eventueel stop te zetten na afloop van de te respecteren opzegperiode van 3 maanden. (zie ook 10. Termijnen, ontbinding en beëindiging.)

4.         Betaling

4.1    Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op de Dienstverlener te verrekenen met de door de Dienstverlener in rekening gebrachte bedragen. Als aan de overschrijving kosten verbonden zijn, zijn deze voor rekening van de Opdrachtgever. Het finaal ontvangen bedrag ontvangen door de Dienstverlener mag m.a.w. niet lager zijn dan het factuurbedrag.

4.2    Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de Dienstverlener aangewezen bankrekening. De Dienstverlener heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling of een voorschot te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door de Dienstverlener, totdat de zekerheid verschaft is en/of het voorschot door de Dienstverlener is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd na ondertekening van een Overeenkomst, is de Dienstverlener bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de Dienstverlener voortvloeiende schade. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of klachten met betrekking tot de dienst(en) schorten de betalingsverplichting niet op.

4.3    Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

4.4    Bij wanbetaling vallen de te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt.

5.         Gebruiksrecht programmatuur

5.1    De Dienstverlener verleent aan de Opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de programmatuur te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.

5.2    Reikwijdte van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht geldt voor het in de Overeenkomst overeengekomen aantal gebruikers. Gebruik door een groter aantal gebruikers of gebruik door andere systemen is niet toegestaan, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. De Opdrachtgever mag de programmatuur slechts gebruiken voor gegevensverwerkingsactiviteiten binnen zijn eigen onderneming en binnen de ondernemingen van de  Opdrachtgever zijn dochtermaatschappijen, doch nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de programmatuur of enig gedeelte daarvan door Opdrachtgever of enige derde, tenzij op schriftelijke wijze anders overeengekomen met de Dienstverlener, bv indien er een formele partnerovereenkomst is afgesloten met een Opdrachtgever die commercialisatie van de programmatuur naar derden toe wel toestaat.

5.3    Kopiëren, wijzigen

De Opdrachtgever mag de programmatuur niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij deze Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.

5.4    Reverse engineering

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te ontleden, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens dit zou geschieden in overeenstemming met wettelijke regels of met de Dienstverlener gemaakte afspraken aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de programmatuur met andere programmatuur.

5.5    Geheimhouding programmatuur en overdracht

De Opdrachtgever erkent dat de programmatuur gevoelige gegevens kan bevatten en zal de programmatuur niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar maken voor enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers die niet noodzakelijk met de programmatuur behoeven te werken.

Als de Opdrachtgever desondanks toegang tot de programmatuur aan een derde wil overdragen dient hij daartoe vooraf schriftelijk de toestemming van de Dienstverlener te verzoeken en alle daarbij door de Dienstverlener verlangde gegevens te verstrekken. De Dienstverlener zal daarop beoordelen of aan de genoemde derde toegang tot de programmatuur kan worden overgedragen en aan deze een nieuw gebruiksrecht kan worden verleend.

6.         Geheimhouding en privacy

6.1    De Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, de werking van de programmatuur en overige informatie. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal ieder der Partijen hiervoor vernoemde informatie niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn werknemers slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.

6.2    De opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt alleen niet voor gegevens met betrekking waartoe de Partijen kunnen aantonen dat:

 • De gegevens bekend waren aan derden
 • Het gegevens van algemene bekendheid betreft;
 • De openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting; of
 • De gegevens bekend waren bij de Opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.

6.3    Voor zover het leveren van diensten door de Dienstverlener en het gebruik van diensten door de Opdrachtgever de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt zal de Dienstverlener fungeren als verwerker. In die hoedanigheid zal de Dienstverlener zich houden aan alle op de Dienstverlener rustende wettelijke verplichtingen. Een verwerkersovereenkomst zal afgesloten worden tussen de Partijen, met vermelding van eventuele subverwerkers. Verwerkingen zal de Dienstverlener alleen uitvoeren in opdracht van de Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke plicht bestaat.

6.4    Alle medewerkers die handelen onder het gezag van de Dienstverlener en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

6.5    Indien de Dienstverlener, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken dan is de Dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.6    De Dienstverlener zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om hem in het kader van zijn werkzaamheden ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

6.7    De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan de Dienstverlener toerekenbaar zijn.

7.         Eigendomsvoorbehoud

7.1    Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie, met betrekking tot de programmatuur, de documentatie, en alle door de Dienstverlener aangeleverde content, komen uitsluitend toe aan de Dienstverlener, diens licentiegevers of toeleverancier(s). Met content wordt bedoeld alle door de Dienstverlener aangeleverde materialen, elektronisch of in print, zowel de tekst, code en ontwerpen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de vorm van (simulatie)mails, landing pages, bijlagen, brochures, educatief materiaal, video materiaal, en andere. Niets in deze Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

7.2    De Dienstverlener garandeert aan de Opdrachtgever dat de Opdracht, de programmatuur en het aan Opdrachtgever toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden. De Dienstverlener vrijwaart de Opdrachtgever voor gevolgen van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden op de wijze zoals in dit artikel, op voorwaarde dat de Opdrachtgever een beweerde inbreuk direct aan de Dienstverlener meldt en, indien de Dienstverlener dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan leverancier en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft. De verplichting tot vrijwaring van de Opdrachtgever vervalt als de verweten inbreuk verband houdt met door de Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de Dienstverlener ter beschikking gestelde materialen.

7.3    In het geval van een inbreuk, of beweerde inbreuk, of naar het oordeel van de Dienstverlener een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is de Dienstverlener gerechtigd de Opdracht en/of programmatuur te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven. Als een inbreuk is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en uitvoerbaar is in het land waar de Opdrachtgever is gevestigd, en het blijkt dat een vervanging of wijziging van de Opdracht of programmatuur niet mogelijk is zonder wezenlijke afbreuk aan de functionele eigenschappen van de programmatuur of geleverde diensten in de Opdracht, is de Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden voor de toekomst zonder opzegtermijn of andere vorm van compensatie ten voordele van de Dienstverlener. Buiten het bepaalde in dit artikel is de Dienstverlener jegens de Opdrachtgever in geval van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden niet gehouden tot enige schadevergoeding of andere prestatie.

8.         Non-wervingsbeding

8.1    De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, medewerkers van de Dienstverlener in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener is verleend.

9.         Termijnen, ontbinding en beëindiging

9.1    De standaard looptijd van een Overeenkomst is 1 jaar tenzij anders overeengekomen. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor 1 jaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de Partijen.

9.2    De Opdrachtgever heeft het recht ten allen tijde de Overeenkomst te beëindigen door dit schriftelijk te melden aan de Dienstverlener. In geval van beëindiging van de Overeenkomst dient een opzegtermijn van 3 maanden gerespecteerd te worden. De Opdrachtgever kan ervoor kiezen om gedurende de opzegtermijn van 3 maanden de uitvoering van de Opdracht nog door te laten lopen of deze stop te zetten, en dient schriftelijk aan de Dienstverlener te melden welke optie wordt verkozen. De beslissing om de uitvoering van de Opdracht vroegtijdig te beëindigen heeft geen impact op de betalingsverplichtingen gedurende de opzegperiode; de betalingsverplichting voor de dienstverlening blijft doorlopen tot het eind van de 3 maanden opzegperiode, ook indien de uitvoering van de Opdracht al vroeger gepauzeerd of stopgezet wordt.

9.3    De Dienstverlener heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen:

 • In het geval van schending door de Opdrachtgever van een of meer van zijn verplichtingen omtrent gebruiksrecht, van de Overeenkomst, van de Algemene Voorwaarden of van de intellectuele eigendomsrechten.
 • Ingeval de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt als gevolg van faillissement, liquidatie of anderszins.

 

9.4    De Dienstverlener zal wegens zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding wegens schending door de Opdrachtgever van plichten of rechten als hiervoor bedoeld.

9.5    Indien de Opdrachtgever, na schriftelijke aanvaarding van de Overeenkomst (bv na het tekenen van de offerte) de Opdracht stopzet voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht, behoudt de Dienstverlener het recht om de onboarding en voorschot voor de eerste 3 maanden van de Opdracht alsnog in rekening te brengen.

9.6    Het tijdelijk stopzetten of pauzeren van de Opdracht, bijvoorbeeld door middel van gebruik van de pauzeknop op de dashboard pagina van de Opdrachtgever op het OutKept platform (Programmatuur), heeft geen effect op de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever.

10.     Overmacht

10.1 Alle afspraken die in deze Overeenkomst zijn opgenomen zijn onder voorbehoud van overmacht. De Dienstverlener is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de Dienstverlener haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet kan nakomen als gevolg van een van buiten de invloedssfeer van de Dienstverlener gelegen oorzaak, waaronder inbegrepen, maar niet exclusief: het verlies, de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de Dienstverlener of zijn databank, storingen in energievoorziening, onderbreking van dataverkeer (gebrek aan internetverbinding), bedrijfsblokkades, stakingen, prik – of stiptheidsacties, niet-nakoming of vertraagde nakoming door toeleveranciers, onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden, ongeacht of deze op het moment dat de overmacht zich voordoet de Dienstverlener al had moeten nakomen.

10.2 Indien een overmachtssituatie zich voordoet, is de Partij aan wiens zijde de overmachtssituatie zich voordoet, verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te melden aan de andere Partij.

10.3 De Dienstverlener kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk opschorten of de uitvoering van de Opdracht aanpassen. De Opdrachtgever en de Dienstverlener verbinden zich ertoe om indien de situatie van overmacht de uitvoering van de Opdracht onmogelijk, moeilijker of duurder maakt, te goeder trouw en binnen een redelijke termijn de voorwaarden van de Overeenkomst te heronderhandelen. Bij gebrek aan een akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.     Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener voortvloeiend uit eventuele tekortkomingen in door de Dienstverlener geleverde programmatuur of diensten is beperkt tot het nakomen van haar in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

11.2 De Dienstverlener is niet gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien de geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (werknemers van) de Dienstverlener. Aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor indirecte schade is uitgesloten behoudens opzet van de Dienstverlener.

11.3 De Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door afwijking, fouten en gebrek in enig ontwerp, in tekst of in gegevens, indien de Opdrachtgever dat ontwerp, die tekst of die gegevens heeft goedgekeurd, dan wel indien de Opdrachtgever door de Dienstverlener in de gelegenheid is gesteld ontwerp, tekst of gegevens te controleren, maar van die gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt.

11.4 De Opdrachtgever garandeert aan de Dienstverlener dat de bestelde Opdracht legaal mag uitgevoerd worden in alle voor uitvoering relevante landen of regio’s, volgens de daar lokale wetgeving. Indien de activiteiten die deel uitmaken van de bestelde Opdracht illegaal zouden zijn in een of meerdere relevante landen of regio’s zal de Opdrachtgever de Dienstverlener daarvan tijdig inlichten, zodat de uitvoering van de Opdracht kan aangepast worden, en plaats kan vinden binnen het legaal kader van de relevante landen of regio’s. Eventuele boetes of schade die voortvloeit uit het verzuim van de Opdrachtgever om de Dienstverlener tijdig in te lichten zullen verhaald worden op de Opdrachtgever.

11.5 Indien de Dienstverlener bij bewezen fout gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn, dan hetzij 75% van de factuurwaarde van de geleverde diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien voor de schade dekking wordt verleend door een verzekeraar van de Dienstverlener, het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval met betrekking tot de schade wordt uitgekeerd.

12.     Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

12.2 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

12.3 In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de diensten, komen de Partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting. In voorkomend geval stellen de Partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (https://www.fbccfm.be/nl) of laten ze een derde een erkende bemiddelaar aanstellen. Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de Partijen de modaliteiten van de bemiddeling samen met de bemiddelaar vast. Elke Partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten. Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.